Estetický dizajn s optimálnym výhľadom

Ochrana osobných údajov

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( "zákon o ochrane osobných údajov").

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami. Je to najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom vašich údajov je spoločnosť L.M.J. Salamander, s. r. o.
Pražská 15, 949 01 Nitra, IČO: 36564664, IČ DPH:SK2021883567, ktorá prevádzkuje stránke www.lmjsalamander.skwww.lmjschuco.sk , spracováva ako správca, tj. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom. Prevádzkovateľ má vymenovanú zodpovednú osobu vykonávajúcu dohľad nad spracúvaním osobných údajov, kontaktovať ju môžete e-mailom na: obchod@lmjsalamander.sk .

Aké údaje budeme spracovávať a na akých právnych základoch?

Osobné údaje a to vaše meno, priezvisko, e-mail, adresa a telefónne číslo. Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete sami, a to z následujúcich dôvodov:

  • Osobné údaje pre účely vypracovania cenovej ponuky.
  • Osobné údaje pre účely zasielania mailov.
  • Osobné údaje pre účely vypracovania objednávky, fakturácie.
  • Osobné údaje pre účely vypracovania zmluvy o dielo. 
  • Vaše osobné údaje , môžu byť použité pri objednaní tovaru v externých firmách, v ktorých pre účely identifikácie objednávky je nutné uviesť vaše meno a priezvisko.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ak ako správca spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame.

Ak máte pochybnosti o tom, či Vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie, alebo o nápravu nevyhovujúceho stavu, najmä požadovať blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Prípadne kompletné vymazanie týchto údajov, pokiaľ sa nejedná o vymazanie údajov, ktoré je nutné v zmysle zákona uchovávať v zákonom určenej lehote.

Ochranu a zabezpečenie všetkých osobných údajov berieme vážne.

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničenie osobných údajov.

Komu môžu byť osobné údaje sprístupnené?

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ môžeme sprístupňovať výhradne našim spolupracovníkom, ktorí zabezpečujú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke internetových stránok, prípadne iným subjektom len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.